Wszystkich autorów uprzejmie prosimy o przygotowanie tekstu artykułu według następujących zasad:
  • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 30 000 znaków ze spacjami (łącznie z bibliografią, słowami kluczowymi i streszczeniem). Artykuł prosimy dostarczyć na adres Redakcji w formie wydruku komputerowego (wydruk jednostronny, bez skreśleń i poprawek) oraz w wersji elektronicznej (format doc lub rtf)
  • Na początku artykułu, w lewym górnym rogu prosimy o umieszczenie imienia i nazwiska, a poniżej nazwy reprezentowanej instytucji. Redakcja prosi również wszystkich autorów o podanie na odrębnej stronie: tytułu/stopnia naukowego, nazwy i adresu reprezentowanej instytucji naukowej, adresu prywatnego oraz adresu e-mail.
  • Prosimy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (do połowy strony znormalizowanego tekstu).
  • Tytuł artykułu pogrubioną czcionką (14 punktów) i wyśrodkowany.
  • Tekst – czcionka Times New Roman (12 punktów), odstępy między wierszami 1,5. Marginesy 2,5 cm, tabulator 1,0 cm, numeracja stron – u dołu w prawym rogu.
  • W zapisie tytułów utworów, artykułów i rozpraw należy stosować kursywę.
  • Cytaty umieszczamy w cudzysłowie.
  • Wyróżnienia w tekście (kursywa, pogrubienie) należy nanosić ręcznie, tj. przy pomocy ikon lub skrótów klawiaturowych. Nie stosować automatycznych list wyliczania i list punktorów.
  • Przypisy (czcionka 10 pkt.) wstawiane automatycznie przez funkcję „wstaw przypis” bez dodatkowej spacji, wstawiane u dołu strony. Numeracja ciągła w obrębie całego artykułu.
  • Tabele, ryciny, rysunki, wykresy itp. prosimy dołączyć w osobnych plikach. W tekście na lewym marginesie prosimy zaznaczyć miejsce umieszczenia tabel, rycin, wykresów itp.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadsyłanych tekstach. Redakcja ma trzy miesiące na poinformowanie autora o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku.

Przypisy prosimy składać według następujących wzorów:
J. Bachórz, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie, Gdańsk 2003, s. 35.
M. Wołk, Późne wtajemniczenie (O „Śmierci w Wenecji” Thomasa Manna), [w:] Z problemów prozy inicjacyjnej, red.
W. Gutowski i E. Owczarz, Toruń 2003, s. 268–283. J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 2002.
A. Okopień-Sławińska, Sny i poetyka, „Teksty” 1972, nr 2.

Prosimy o stosowanie następujących skrótów:
- jeżeli książka lub artykuł były cytowane w poprzednim przypisie: tamże.
- jeżeli książka cytowana była wcześniej: dz. cyt.